Arbetsgivare bär ansvaret att vara medveten om och utföra radonmätning på arbetsplatser. Mätningen ska genomföras under minst två månader under eldningssäsongen, som sträcker sig från 1 oktober till 30 april. Om radonhalterna är högre än referensnivån, måste arbetsgivaren vidta lämpliga åtgärder för att minska halterna.

Radonmätning arbetsplatser

Man kan enkelt genomföra en radonmätning på arbetsplatser på egen hand genom att följa Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning. Det är viktigt att använda den uppdaterade metodbeskrivningen från den 1 oktober 2021 för att få noggranna mätresultat. Den nya metodbeskrivningen ersätter den tidigare från 2004 och är utformad för att förbättra möjligheterna att bestämma radonhalten på arbetsplatser.

Radonmätningen sker i två steg. Det första steget är en orienterande mätning, där man använder en spårfilm under minst 60 dagar för att mäta radonhalten. Om den orienterande mätningen visar att radonhalten överstiger de gällande gräns- eller riktvärdena bör man genomföra en uppföljande mätning i form av en korttidsmätning efter åtgärd. Det är viktigt att genomföra mätningen när arbete pågår. Att begränsa mängden radon på arbetsplatsen är en viktig och obligatorisk del av det lagstadgade arbetsmiljöarbetet.

Åtgärder vid förhöjd radonhalt

Om en radonmätning på arbetsplatsen visar en högre nivå än referensvärdet, måste det vidtas åtgärder. Efter att åtgärderna har genomförts, bör en ny kontrollmätning utföras för att säkerställa att radonnivåerna har minskat under gränsvärdet.

Om radonhalten fortfarande överstiger 200 Bq/m³ trots genomförda åtgärder, ska det rapporteras till Strålsäkerhetsmyndigheten. Arbetsmiljöverket är ansvarig för tillsyn av radonexponering på arbetsplatser, tills arbetsgivaren vidtar åtgärder för att begränsa exponeringen.

Åtgärd radon arbetsplats

Om radon

Radon är en radioaktiv gas som bildas naturligt när radium bryts ner. Den är varken synlig eller har någon lukt. Radon är allmänt förekommande i berggrunden och långvarig exponering för höga halter av gasen ökar risken för lungcancer, vilket gör den till den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning. Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att ungefär 500 personer i Sverige drabbas av lungcancer på grund av radon varje år. Du kan inte upptäcka radon utan att mäta det.

Radon finns naturligt i marken över hela Sverige. Den vanligaste källan till radon i bostäder, byggnader och lokaler är marken. Radon kan också förekomma i vissa byggmaterial, såsom blåbetong. I byggnader kan radon komma från en eller flera av följande tre källor:

 1. Marken under och/eller runt huset
 2. Byggmaterial
 3. Vatten för hushållsbruk

Sammanfattning

Arbetsgivarens ansvar:

 • Att mäta radon på arbetsplatsen.
 • Att vidta åtgärder om radonhalten överstiger 200 Bq/m³.

Mätning:

 • Utförs under minst två månader under eldningssäsongen (1 okt – 30 april).
 • Använd Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning (från 2021).
 • Två steg: orienterande mätning (60 dagar) och uppföljande mätning (korttidsmätning).

Åtgärder vid förhöjd radonhalt:

 • Arbetsgivaren måste vidta åtgärder.
 • Kontrollmätning efter åtgärder.
 • Rapportera till Strålsäkerhetsmyndigheten om > 200 Bq/m³ trots åtgärder.

Tillsyn:

 • Arbetsmiljöverket ansvarar för tillsyn.

Kom ihåg:

 • Radon kan orsaka lungcancer.
 • Att mäta radon är enkelt och billigt.
 • Det är bättre att vara försiktig än att riskera din hälsa.