Viktigt att mäta radon

Radon i inomhusluften utgör en allvarlig hälsorisk vid långvarig exponering. Det är arbetsgivarens uttalade ansvar att se till att arbetsmiljön inte utgör någon hälsorisk för de anställda. Som anställd ska man förvänta sig en trygg arbetsmiljö.

Det är därför viktigt att ha kontroll på radonhalterna och vidta lämpliga åtgärder för att minska dem. För att säkerställa en kontinuerlig kontroll av radonhalten, behöver regelbundna mätningar genomföras i alla lokaler där arbetstagare spenderar mer än 4 timmar per dag, särskilt i lokaler på bottenvåningar eller i källarplan. Det är obligatoriskt att genomföra en radonmätning om det inte har utförts någon under de senaste 10 åren, och om lokalerna har genomgått ombyggnationer eller förändringar i ventilationssystemet behöver en ny mätning utföras. Det åligger arbetsgivaren att ta reda på om någon tidigare mätning har gjorts.

Varje år drabbas omkring 500 personer av lungcancer i Sverige på grund av radonexponering – vilket gör radon till den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning. Radonhalterna kan vara förhöjda i inomhusmiljöer där vi tillbringar mycket tid, såsom i bostäder eller på arbetsplatser där vi ofta exponeras under längre perioder. Det är därför av största vikt att mäta radonhalten på arbetsplatser och vidta lämpliga åtgärder vid förhöjda halter.

På arbetsplatser utförs radonmätningar i två steg: en grundläggande orienterande mätning och eventuellt en kortare uppföljande mätning. Den grundläggande mätningen utförs genom en långtidsmätning som sträcker sig över minst 60 dagar under den kyligare perioden mellan 1 oktober och 30 april. Spårfilmsdosor används för att mäta radonhalten i de lokaler där personalen vistas. Efter mätperiodens slut samlas dosorna in och en rapport upprättas för att analysera resultaten. Ett svar med resultaten återkopplas till arbetsgivaren inom cirka en vecka.